Απάντηση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (επιστολή με αριθμ. Πρωτ. ΕΚ 1257/27.3.2013) για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, η Lamda Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους από τη δραστηριότητα της στην Κύπρο, καθώς:

-Δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100 χιλ. ευρώ στην Κύπρο, στις Tράπεζες Κύπρου και CPB

-Δεν είναι εκτεθειμένη σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών

-Δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο τη χρήση του 2012.