Αποκοπή Δικαιώματος, διανομή μερίσματος 2002 & προμερίσματος

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που συνήλθε την 7η Ιουνίου 2002, αποφάσισε την πληρωμή μερίσματος € 0,07 ανά μετοχή για την χρήση 2001 και προμερίσματος € 0,09 ανά μετοχή για την χρήση 2002. Δικαιούχοι μερίσματος και προμερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) της 7ης Ιουνίου 2002. Από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2002 η μετοχή της εταιρείας θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΑ χωρίς δικαίωμα μερίσματος και προμερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος και του προμερίσματος στους δικαιούχους θα γίνεται από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank-Ergasias AE από την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2002 με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε περίπτωση που το μέρισμα και το προμέρισμα εισπράττεται από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται και η προσκόμιση έγγραφης εξουσιοδότησης, φέρουσα θεώρηση από Αστυνομική Αρχή. Το μέρισμα και προμέρισμα των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias AE χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων (ΣΑT), θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2002. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων (τηλέφωνο 010-3357300). Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.