Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Αύξηση κατά 53% παρουσίασαν τα ενοποιημένα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου (Recurring EBITDA), δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων, αποσβέσεων, τόκων και φόρων, τα οποία ανήλθαν σε €21,6 εκατομμύρια έναντι €14,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη λειτουργία του Golden Hall αλλά και στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos”, καθώς και στη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών κερδών της Μαρίνας Φλοίσβου.

Σημαντική άνοδο παρουσίασε η επισκεψιμότητα των υφιστάμενων εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos” κατά 21% και 1% αντίστοιχα. Ο ολοένα αυξανόμενος αριθμός των επισκεπτών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και εφαλτήριο για ακόμα καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα στο προσεχές μέλλον. Η αύξηση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων ανήλθε σε 2,4% για το “Mediterranean Cosmos”, ενώ στο “The Mall Athens” παρατηρήθηκε μείωση κατά 5,4%, που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική εν μέσω της οικονομικής επιβράδυνσης, της σημαντικής πτώσης της καταναλωτικής δαπάνης και μάλιστα με τη παράλληλη λειτουργία του γειτνιάζοντος Golden Hall. Η επιτυχία αυτή οφείλεται όχι μόνο στο ότι τα συγκεκριμένα εμπορικά κέντρα έχουν γίνει σημείο αναφοράς στο καταναλωτικό κοινό αλλά και στην διεθνή τάση η οποία αποδεικνύει ότι σε περιόδους κρίσης τα μεγάλα εμπορικά κέντρα πλεονεκτούν ακόμα περισσότερο έναντι των καταστημάτων πού βρίσκονται σε κεντρικές εμπορικές οδούς. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης των τιμών, οι καταστηματάρχες έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, ενώ συνυπάρχουν χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας.

Επιτυχημένη κρίνεται και η λειτουργία κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους του νέου εμπορικού κέντρου “Golden Hall”. Η έναρξη λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2008 και είναι πλήρως μισθωμένο σε εταιρείες που αντιπροσωπεύουν αναγνωρισμένα Ελληνικά και διεθνή brand names. To Golden Hall φιλοξενεί συνολικά 131 καταστήματα στα 41.000 τμ GLA, ενώ διαθέτει και 1.400 υπόγειες θέσεις parking. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εμπορικού κέντρου, πέραν της συμβολής στην αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού επηρεάζει πολύ θετικά και την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους ο τζίρος των καταστηματαρχών ανήλθε στα €57,8 εκατ. σε επίπεδα που κινούνται εντός των αρχικών μας προβλέψεων.

Να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο Golden Hall τον Ιούλιο ήταν €16 εκατ. φτάνοντας τα επίπεδα του κύκλου εργασιών του Mediterranean Cosmos, ενώ η επισκεψιμότητα τον ίδιο μήνα παρουσίασε αύξηση 170% έναντι της μέσης επισκεψιμότητας του τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου 2009.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου και τα κτίρια γραφείων παρουσιάζουν αθροιστικά αύξηση επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας κατά 17%. Ειδικότερα για την Μαρίνα, οι υφιστάμενες θέσεις ελλιμενισμού είναι πλήρως μισθωμένες και η χερσαία ανάπτυξη (εμπορικά καταστήματα) παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι τα έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα είναι υψηλότερα κατά €1,4 εκατ. κυρίως λόγω του υψηλότερου μερίσματος που έχει εισπραχθεί από την EFG Properties, απόρροια της αυξημένης κερδοφορίας καθώς επίσης και της στρατηγικής μας απόφασης για περαιτέρω ενίσχυση της επένδυσής μας στην εταιρεία αυτή. Στις 30/6/2009 το σύνολο των μετοχών που κατέχουμε ανέρχεται σε 8.039.425 (13,2% επί του συνόλου, σε σχέση με 11,4% προ εξαμήνου) ενώ η απόδοση στην αύξηση της επενδυτικής μας θέσης είναι 21%.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου παρουσίασαν μείωση κατά 9% λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας για περικοπή των εξόδων, ποσοστό πού αναμένεται να αυξηθεί στο β’ εξάμηνο του 2009.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία του ομίλου:

(ποσά σε € εκατ.)

Η1 2009

Η1 2008

%

“The Mall Athens”

7,7

7,3

5,5%

“Mediterranean Cosmos”

7,6

6,9

10,1%

“Golden Hall”

4,0

0

-

Κτίρια Γραφείων & Μαρίνα Φλοίσβου

3,5

3,0

16,7%

Λοιπές Υπηρεσίες-Μερίσματα-Έσοδα Συμμετοχών

3,9

2,5

56%

Λειτουργικά Έξοδα

-5,1

-5,6

-8,9%

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία (Recurring EBITDA)

21,6

14,1

53,2%

Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,2 εκατ. έναντι €16,1 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το 2008 είχαν αναγνωριστεί κέρδη €18,6 εκατ. από την μεταβολή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων ενώ φέτος υπήρξε ζημία της τάξεως των €4,7 εκατομμυρίων λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας και επομένως της αύξησης των συντελεστών κεφαλαιοποίησης.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €483 εκατ. (€11,8 ανά μετοχή) έναντι €486 εκατ. που ήταν την 31/12/2008. Η μικρή αυτή πτώση οφείλεται στη μεταβολή της εύλογης αξίας των ακινήτων του ομίλου λόγω οικονομικής συγκυρίας αλλά συγχρόνως αναδεικνύει την ποιότητα των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας μας. Να σημειωθεί ότι η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού, εξαιρουμένης της επένδυσης μας σε αγορές ιδίων μετοχών ποσού € 6,7 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2009, είναι αυξημένη στα €490 εκατ. σε σχέση με €486 εκατ. το 2008.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

Η1 2009

Η1 2008

%

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία (Recurring EBITDA)

21,6

14,1

53,2%

Μεταβολή εύλογης αξίας επενδ. ακινήτων

-4,7

18,6

-

Λοιπά έσοδα – έξοδα

-4,2

1,5

-

EBITDA

12,7

34,2

-62,9%

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

0,2

16,1

-

NET ASSET VALUE

482,6

462,8

4,3%

Net Asset Value ανά μετοχή

11,8

11,3

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε σημαντικό ποσοστό κάτω από την Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Πιο συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής στα €6,00 στις 30/06/2009 το discount διαμορφώνεται σε 49%.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 40% περαιτέρω βελτιωμένος από το επίπεδο του 46% το Δεκέμβριο του 2008. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει σημαντική ρευστότητα που ανέρχεται στα €241 εκατ. που προέρχεται τόσο από ίδια κεφάλαια όσο και από τραπεζικό δανεισμό με σκοπό τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος αλλά και για να εκμεταλλευθεί επενδυτικές ευκαιρίες που πιθανόν να προκύψουν στο εγγύς μέλλον ως απόρροια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

(ποσά σε € εκατ.)

Η1 2009

Η2 2008

%

Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας