Αποτελέσματα Οικονομικού Έτους 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

 

Συνεχίζοντας τη θετική πορεία που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2013, και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), κινήθηκε ανοδικά παρουσιάζοντας αύξηση 6,1% το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθε στα €39,8 εκατομμύρια. συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €30,0 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 7,1% σε σχέση με το 2014.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο συνολικός  κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με το 2014 παρά την εφαρμογή των capitalcontrolsενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέμεινε αμετάβλητη.  Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις. 

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.  Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

Η λειτουργική κερδοφορία του TheMallAthens” ανήλθε στα €24,6 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 2,9%.   Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 4,0% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.  Η λειτουργική κερδοφορία του MediterraneanCosmos” στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €13,6 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 7,9%.  Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά 4,3%.  Επίσης, σημειώθηκε και οριακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.  Σε ότι αφορά το GoldenHall, η ετήσια λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €13,9 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 7,8%.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκαν ανοδικά κατά 4,3% και 1,1% αντίστοιχα.  Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη και έχει καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (JointVentures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

(ποσά σε € εκατ.) 2015 2014 %
“The Mall Athens” (50%) 12,3 12,0 2,9%
“Mediterranean Cosmos” 13,6 12,6 7,9%
“Golden Hall” 13,9 12,9 7,8%
Retail EBITDA 39,8 37,5 6,1%

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην ετήσια λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €1,7 εκατ. όσο ακριβώς και το 2014. 

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDAπρο αποτιμήσεων ανήλθε στα €30,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,1% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.  Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά αποτελέσματα επηρεάστηκαν και πάλι αρνητικά από την απομείωση των αξιών των ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή μας, όπως και από τη σημαντικά αυξημένη φορολογία.  Οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε €22,1 εκατ. έναντι ζημιών €23,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η μικρότερη επίδραση από τη μείωση στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου κατά €11,8 εκατ. (από €30,3 εκατ. το 2014 σε €18,5 εκατ. το 2015) αντισταθμίστηκε από τη σημαντική άνοδο των φόρων κατά €10,8 εκατ.  Η άνοδος της φορολογικής επιβάρυνσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%.    

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €408,1 εκατ. (€5,23 ανά μετοχή) έναντι €430,7 εκατ. που ήταν την 31/12/2014.  

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) 2015 2014 %
Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων 30,0 28,0 7,1%
Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων -18,5 -30,3  
Καθαροί Τόκοι -21,5 -19,8  
Αποσβέσεις -1,2 -1,3  
Φόροι -10,9 -0,1  
Ενοποιημένα Αποτελέσματα -22,1 -23,5  

Η μετοχή της LAMDADevelopment εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Aπό τις αρχές του έτους καταγράφει οριακές απώλειες της τάξεως του 1,5%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται πτωτικά καταγράφοντας απώλειες που υπερβαίνουν το 10%.  Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €3,98 στις 24/03/2016 το τρέχον discountσε σχέση με το NAVδιαμορφώνεται σε 24%. 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“NetLoan to Value”) ανέρχεται στο 40,6%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.745.594 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,2% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,86 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

“Το 2015 αποτέλεσε ένα ακόμη έτος με θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για την Εταιρεία. Η εμπιστοσύνη που δείχνει στα Εμπορικά μας Κέντρα ο κόσμος, μας δίνει την αισιοδοξία ότι παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες θα συνεχίσουμε την ίδια πορεία και στο μέλλον”

Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία του 2015 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.comκαι σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.