Βελτίωση των Μικτών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης για τον Όμιλο εταιρειών της LAMDA Development

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2003

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βελτίωση των Μικτών Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης για τον Όμιλο εταιρειών της LAMDA Development

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης του Ομίλου εταιρειών της LAMDA Development για το Α’ Εξάμηνο του 2003 διαμορφώθηκαν στα € 8.592 χιλιάδες καταγράφοντας αύξηση 54,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2002, που είχαν ανέλθει σε € 5.546 χιλιάδες. Η θετική αυτή εξέλιξη σημειώθηκε παρά τη μείωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 20% για την ίδια περίοδο από € 34.900 χιλιάδες σε € 27.872 χιλιάδες. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 737 χιλιάδες έναντι € 1.777 χιλιάδες της αντίστοιχης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 58,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί με αποσβέσεις αυξημένες κατά 43% έναντι των αποσβέσεων της αντίστοιχης περσινής περιόδου, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχή εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

H πορεία των εταιρειών του Ομίλου

LAMDA Estate Development A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η κερδοφορία της εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 1.408 χιλιάδες, ενώ σημειώνεται αύξηση στον κύκλου εργασιών της τάξεως του 3% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002.

LAMDA Prime Properties A.E. (100% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Το Μέγαρο Cecil στο Κεφαλάρι, του οποίου οι εργασίες αναπαλαίωσης ολοκληρώθηκαν το 2002 και σήμερα στεγάζει εγκαταστάσεις γραφείων, έχει ενοικιαστεί στο 100% και αποδίδει σταθερά μηνιαία απόδοση, μέσω των εισπρακτέων μισθωμάτων. Έτσι, η εταιρεία παρουσιάζει αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 109% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002. Σημαντική αύξηση σημειώνεται, επίσης, και στα προ φόρων αποτελέσματα, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 236%.

EFG Eurobank Properties A.Ε. (29,9% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 43%, ο οποίος ανήλθε σε € 8.176 χιλιάδες για την τρέχουσα περίοδο από € 5.705 χιλιάδες για την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή συνέβαλε στη βελτίωση των καθαρών προ φόρων κερδών κατά 130% σε σχέση με το 2002, τα οποία ανήλθαν από € 767 χιλιάδες σε € 1.694 χιλιάδες. Τα αποτελέσματα αυτά αντικατοπτρίζουν τις επιτυχημένες επιλογές της εταιρείας στον κλάδο επενδύσεων ακινήτων.

Swissport LAMDA Hellas A.Ε. (50% συμμετοχή της LAMDA Development A.E)

Η εταιρεία παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη στα οικονομικά της στοιχεία κατά το A’ εξάμηνο του 2003, με αύξηση 8% στον κύκλο εργασιών της και περιορισμό στην προ φόρων ζημιά κατά 63,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξαμήνου του 2002. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, ενώ ο τομέας των αερομεταφορών πλήττεται από παράγοντες αστάθειας, όπως η διεθνής τρομοκρατία, σε διεθνές επίπεδο.

LAMDA Shipyards and Marine Services A.E. (75% συμμετοχή της LAMDA Development A.E.)

Η εταιρεία παρουσιάζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 61% και σημειώνει ζημία. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην καθυστερημένη έναρξη του έργου του πολεμικού ναυτικού που αφορά στην ενεργοποίηση των τορπιλακάτων «Τουρνάς» και «Σακίπης» καθώς και στην ακύρωση του διαγωνισμού του ελληνικού δημοσίου για τα πυροσβεστικά σκάφη στον οποίο συμμετέχει η εταιρεία. Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας επηρεάστηκαν από τις αρνητικές συγκυρίες της διεθνούς ναυτιλίας, με βασικό παράγοντα την υψηλή ναυλαγορά, η οποία επέφερε τον περιορισμό των εκτελούμενων εργασιών στις απολύτως απαραίτητες. Παρολ’ αυτά, το επενδυτικό πρόγραμμα του ναυπηγείου για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του συνεχίζεται με επιτυχία.

Προς τους Συντάκτες:

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη CIVITAS,

Πανδώρα Λυκούρη, 210 6852400 (εσωτ.203), 210 6835 403
Ναταλία Καραχάλιου, 210 6852400 (εσωτ.225)