Γνωστοποίηση απόφασης αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαΐου 2016, αποφάσισε την εκ νέου (κατόπιν αντίστοιχης απόφασής του της 22ας Μαΐου 2015, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 16.06.2015) μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 29η Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 146,1 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 150 εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 3,9 εκ.).
Με σκοπό τη συνέχιση της υλοποίησης της από 16.06.2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για αγορά ιδίων μετοχών έως τις 16.06.2017 και μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία της μετοχής, δηλαδή ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς ευρώ 10,00 ανά μετοχή, το Διοικητικό Συμβούλιο της 24.05.2016 αποφάσισε:
Την προσθήκη νέας τέταρτης (δ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων με την ονομασία «Αγορά Ιδίων Μετοχών», με συνολικό ύψος δαπάνης έως Ευρώ Επτά Εκατομμύρια (7.000.000) με ισόποση απομείωση της τρίτης (γ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.
Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.