Γνωστοποίση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Σε συνέχεια της από 22.05.2008 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει, ότι σε εφαρμογή της από 22.05.2008 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της αποφάσισε στις 17.02.2009 την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.402.995 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 18 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 2 ευρώ ανά μετοχή. Η ως άνω αγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί έως τις 22.05.2009.