Λήξη διαστήματος αγοράς ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

H Εταιρεία LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε υλοποίηση απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.5.2011, κατά το χρονικό διάστημα από 23.5.2011 έως 19.5.2013 αποκτήθηκαν συνολικά 487.521 μετοχές, με μέση τιμή αγοράς 2,53 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών, που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 3.497.599 μετοχές, με μέση τιμή αγοράς 4,83 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 7,90% του μετοχικού της κεφαλαίου.