Οικονομικό Ημερολόγιο 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Η LAMDA Development S.A., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1, παρ.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016 ως ακολούθως:


• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2015 και τηλεδιάσκεψη: Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016
• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2016 και τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 26 Μαΐου 2016
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016
• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2016 και τηλεδιάσκεψη: Τρίτη 30 Αυγούστου 2016
• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2016 και τηλεδιάσκεψη: Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016


Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2015, θα πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2015.


Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( www.lamdadev.com ) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( www.helex.gr ).