Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

«LAMDA DEVELOPMENT – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 3039/06/Β/86/28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2005, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «ATHENS PLAZA», Πλατεία Συντάγματος, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διάθεση αποτελεσμάτων.

2.      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004.

3.      Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.      Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.      Έγκριση πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί κατά τη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2002.

6.      Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση: άρθρο 5 - μετοχικό κεφάλαιο.

7.      Επικύρωση εκλογής Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

8.      Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210-3357158, 210-3357159, fax: 210-3357260, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

01/06/2005