Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
-

Η LAMDA Development S.A., σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020 ως ακολούθως:

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019 και τηλεδιάσκεψη: Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2020: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2020: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2019.

Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lamdadev.com) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)