Επιτροπή Ελέγχου

Εκτύπωση

Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Χαρίτων Κυριαζή, Πρόεδρο

- Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Μέλος

- Ευτύχιο Βασιλάκη, Μέλος

- Δημήτριο Αφεντούλη, Μέλος

 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου