Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ), τον τακτικό έλεγχο καθώς και την ασφάλεια των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα:

  • Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας σε ό,τι αφορά το έργο που της έχει ανατεθεί.
  • Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με α) την ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, β) τη διασφάλιση της επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, δηλαδή του συνόλου των εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, δηλαδή των άρθρων 1-24 του Ν.4706/2020 γ) την εποπτεία του τακτικού ελέγχου, δ) την εποπτεία της ασφάλειας των πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. και ε) της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού για την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, που ακολουθεί η Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου σήμερα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Χαρίτων Κυριαζή, Πρόεδρο της Επιτροπής και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
  • Ιωάννη Ζαφειρίου, Μέλος της Επιτροπής και Ανώτατο ανεξάρτητο μέλος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας
  • Κωνσταντίνο Σφακάκη, Μέλος της Επιτροπής και τρίτο πρόσωπο, εκτός Εταιρείας
  • Ευγενία Παΐζη, Μέλος της Επιτροπής και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας