Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Η Εταιρεία διαθέτει Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με κύρια αποστολή τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ακεραιότητας και διαφάνειας της Εταιρείας, η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης μεριμνά για τη δημιουργία ενός πλήρους προγράμματος συμμόρφωσης.

Οι βασικές αρχές που διασφαλίζει η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι οι εξής:

✓ Επιχειρηματική ηθική

✓ Διαφάνεια

✓ Ακεραιότητα

✓ Διαφύλαξη των συμφερόντων των μετόχων

✓ Προστασία των συναλλασσομένων με την Εταιρεία

✓ Κοινωνική ευαισθησία

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης αναφέρεται λειτουργικά προς την Επιτροπή Ελέγχου και διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι επιμέρους αρμοδιότητες της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτυπώνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της.