Αγορά Ιδίων Μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της από 22/05/2008 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε την ίδια ημέρα και αποφάσισε τα ακόλουθα:

Στο διάστημα από 27/05/2008 έως 22/5/2009 η Εταιρεία δύναται να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 18 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 2 ευρώ ανά μετοχή. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θα υπερβαίνει το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.201.497 μετοχές.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών δεν είναι βέβαιη, δεδομένου ότι η Εταιρεία θα προβεί στις σχετικές αγορές, στο βαθμό που αυτές θα κριθούν πιο συμφέρουσες από άλλες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρείας, σε σχέση με τις επενδυτικές της ανάγκες θα το επιτρέπουν. Διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία θα διενεργήσει την αγορά των ως άνω μετοχών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.

Σημειώνεται επίσης, ότι σύμφωνα με την από 22/05/2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δίδεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να αγοράσει εντός 12 μηνών (από τη λήψη της απόφασης) ίδιες μετοχές, που δεν θα υπερβαίνουν συνολικά (συνυπολογιζομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αγορασθεί) το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή αγοράς 18 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 2 ευρώ ανά μετοχή.