Αγορά ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-


Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2022

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.06.2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 23.06.2021 και βάσει της από 23.06.2021 Ανακοίνωσης Αγοράς Ιδίων Μετοχών, ότι προέβη την 15.02.2022 σε αγορά 24.200 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €6,909 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €167,192.68

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 1.186.942 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,672% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.