Αγορά ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Μαρούσι, 2 Ιουλίου 2024

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.06.2023, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 31.05.2023 και βάσει της από 21.06.2023 Ανακοίνωσης Αγοράς Ιδίων Μετοχών, ανακοινώνει ότι προέβη την 01.07.2024 σε αγορά 31.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €6,730 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €208.630,06.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 670.387 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,379% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

 

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.