Αλλαγή Μετοχικής Σύνθεσης LTFM

Η LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε σε αύξηση της συμμετοχής της στην εταιρεία LAMDA TechnOL Flisvos Holding A.E.

Συγκεκριμένα μεταβιβάστηκε από την Τ.ΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ το σύνολο των μετοχών της, ήτοι ποσοστό 6% του μετοχικού κεφαλαίου έναντι τιμήματος ποσού ευρώ 437 χιλ. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση το συνολικό ποσοστό, που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 51%.

Η μετοχική σύνθεση της LAMDA TechnOL Flisvos Holding A.E. διαμορφώνεται ως εξής: LAMDA Development S.A.: 51%, Τεχνική Ολυμπιακή A.E.:25%, Πόρτο Καρράς A.E.: 5%, Alfa Ocean Developments A.K.E.Σ.Κ.: 9%, Τρίτων A.E.: 4%, Odyssey Fun World Limited Partnership: 3% και InterContinental Real Estate and Development Corporation: 3%.