Ανακοίνωση

H εταιρεία LAMDA Development S.A., στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007 και προς το σκοπό υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.208.985,00 διαιρούμενο σε 44.029.950 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία.