Ανακοίνωση

Με την παρούσα ανακοινώνουμε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, ότι η Εταιρία, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αποφάσισε να συμμετάσχει (είτε η ίδια είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων) σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (μετά από την κατάργηση της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995).