Ανακοίνωση

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η EFG Consolidated Holdings S.A. μεταβίβασε (λόγω πωλήσεως) στην Consolidated Lamda Holdings S.A. 65.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 225.063,09 ευρώ, με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» και ημερομηνία διακανονισμού στο Σ.Α.Τ την 09/12/2010.

Η μεταβιβάζουσα EFG Consolidated Holdings S.A. είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο και E.L. Bussetil, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Επίσης, η Consolidated Lamda Holdings S.Α. έχει, κατά την ανωτέρω έννοια, στενό δεσμό με τον κ. Π. Καλαντζή, Πρόεδρο – μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και με τα ανωτέρω μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Φ. Αντωνάτο και Ε.L. Bussetil.

Περαιτέρω, ανακοινώνεται ότι η δημοσιευθείσα στις 02/12/2010 ανακοίνωση της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω Consolidated Lamda Holdings S.A. αγόρασε, στις 30/11/2010, 62.000 μετοχές είναι ανακριβής και οφείλεται σε παραδρομή.