Ανακοίνωση

H Εταιρεία LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε υλοποίηση απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5.5.2009, κατά το χρονικό διάστημα από 6.05.2009 έως 5.5.2011 αποκτήθηκαν συνολικά 679.311 μετοχές, με μέση τιμή αγοράς 6,12 ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων μετοχών, που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 3.010.078 μετοχές, με μέση τιμή αγοράς 5,21 ευρώ και αντιπροσωπεύει ποσοστό 6,80% του μετοχικού της κεφαλαίου.