Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005, καθώς και της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σε συνέχεια της από 19.11.2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 προέβη στις 26 Νοεμβρίου 2015 στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €164.700.000 και διάρκειας τριών ετών μετά Συμβάσεων Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών (το «Ομολογιακό Δάνειο»). Το Ομολογιακό Δάνειο διαιρείται σε έως 164.700.000 Ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ίσης προς ένα Ευρώ, οι οποίες εκδίδονται στο άρτιο. Το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε στο σύνολο του από τις διοργανώτριες Τράπεζες ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., και έχει ως σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εκδότριας προς τις ως άνω Τράπεζες και δευτερευόντως την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως της Εκδότριας μονιμότερου χαρακτήρα