Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A., σε συνέχεια της από 30.11.2015 ανακοίνωσής της στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.06.2006 προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση την από 20.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την περίοδο από 01.12.2015 μέχρι 15.12.2015 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών.