Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Γεγονότων - Σύσταση Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίαση του την 07.02.2024, συστάθηκε Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης («Επιτροπή»), αποτελούμενη από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και στελέχη της Εταιρείας. 

Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής και αποτελείται από τα εξής μέλη: 

  • Καλυψώ-Μαρία Νομικού, Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
  • Στέφανος Κοτσώλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
  • Χαρίτων Κυριαζής, Μέλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 
  • Αλέξανδρος Δημακόπουλος, Μέλος, Σύμβουλος Διοίκησης της Εταιρείας 
  • Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Μέλος, Chief Operating Officer της Εταιρείας 

Σκοπός της Επιτροπής είναι η παροχή συνδρομής στο Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και εποπτεία της μακροπρόθεσμης δέσμευσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.