Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η κοινή διάσπαση της 100% θυγατρικής της εταιρείας LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων (η «Διασπώμενη») με απορρόφηση από την Εταιρεία (η «Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση») και από την εταιρεία LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Επωφελούμενη Β με Απορρόφηση») και με σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « THE MALL ATHENS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 172515001000 και με διακριτικό τίτλο «THE MALL ATHENS S.M.S.A.» (η «Επωφελούμενη με Σύσταση»), σε συνέχεια των αποφάσεων των από 15.09.2023 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων των τριών πρώτων εκ των ανωτέρω αναφερόμενων εταιρειών και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 3060223ΑΠ/02.10.2023 (ΑΔΑ:Ψ9ΡΞ46ΝΛΣΞ-3Ψ0) εγκριτικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 02.10.2023 στη μερίδα της Διασπώμενης, της Επωφελούμενης Α με Απορρόφηση, της Επωφελούμενης Β με Απορρόφηση και της Επωφελούμενης με Σύσταση με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης (K.A.K.) 3788476, 3788229, 3788368 και 3788411 αντίστοιχα.

Η κοινή διάσπαση της LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 παρ. 4, 75, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το Ν. 4548/2018 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν (η «Διάσπαση»).

Η έγκριση της Διάσπασης επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:

(α) Η Διασπώμενη λύεται και παύει να υφίσταται χωρίς να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης.

(β) Στην Εταιρεία μεταβιβάζεται λόγω της Διάσπασης μέρος των περιουσιακών στοιχείων της Διασπώμενης που σχετίζονται με την επένδυση, ήτοι την κατά ποσοστό 31,7% συμμετοχή της, στη LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

(γ) Στη LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ μεταβιβάζεται μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις επενδύσεις της Διασπώμενης αφενός στην εταιρεία « Designer Outlet Athens ΜΕΠΕ» και αφετέρου στην αλλοδαπή εταιρεία « LOV LUXEMBOURG S.à R. L.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Συνεπεία της Διάσπασης, το μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ αυξήθηκε κατά το ποσό των €429.460 με την έκδοση 429.460 νέων, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 έκαστη, που αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από την Εταιρεία, ως μοναδική (100%) μέτοχο της Διασπώμενης.

(δ) Συστάθηκε η Επωφελούμενη με Σύσταση εταιρεία με την επωνυμία « THE MALL ATHENS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οποία μεταβιβάζεται λόγω της Διάσπασης μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης που αφορούν στη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του εμπορικού κέντρου “The Mall Αthens” (οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αρ. 35, 15122, Μαρούσι) καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεων της Διασπώμενης αναφορικά με τραπεζικά δάνεια (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων) ή πιστώσεις, ενώ εγκρίθηκε και το Καταστατικό της, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10100/ 02.10.2023 ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω εγκριτική απόφαση καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ στις 02.10.2023 με Κ.Α.Κ. 3788411.

Το σύνολο των μετοχών της Επωφελούμενης με Σύσταση, ήτοι 3.620.771 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 έκαστη αναλήφθηκε από την Εταιρεία, η οποία κατέστη με αυτόν τον τρόπο μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης με Σύσταση.

(ε) Η Επωφελούμενη Α με Απορρόφηση, η Επωφελούμενη Β με Απορρόφηση και η Επωφελούμενη με Σύσταση υποκαθίστανται ως καθολικές διάδοχοι στη μεταβιβαζόμενη σε αυτές περιουσία (ενεργητικό και παθητικό), όπως αποτυπώνεται στα αντίστοιχα τμήματα του ισολογισμού μετασχηματισμού της Διασπώμενης (κατά την 31η.12.2022) και όπως αυτή διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα, ημέρα ολοκλήρωσης της Διάσπασης.