Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Ολοκλήρωση ρευστοποίησης της επένδυσης στην R Energy 1 Holding

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι, η LAMDA ENERGY INVESTMENTS S.M.S.A., 100% θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε σήμερα την πώληση και μεταβίβαση προς την εταιρεία Γ. ΡΟΚΑΣ HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

(α) της συνολικής συμμετοχής της στην εταιρεία R Energy 1 Holding, η οποία ανερχόταν σε ποσοστό 20% του μετοχικού της κεφαλαίου, και  

(β) 10.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστης, εκδόσεως της εταιρείας R Energy 1 Holding, οι οποίες είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο του από 31.10.2022 Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου, ύψους €10εκ, 3ετούς διάρκειας, που καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τη LAMDA ENERGY INVESTMENTS S.M.S.A.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €21,6εκ και εισπράχθηκε εξ’ ολοκλήρου σε μετρητά την 19.12.2023. Το εν λόγω τίμημα περιλαμβάνει (α) ποσό €10,4εκ που αφορά την πώληση του ποσοστού 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας R Energy 1 Holding και (β) ποσό €11,2εκ που αφορά την πώληση του ως άνω Μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου.

Ο Όμιλος Lamda Development αναμένεται να αναγνωρίσει στο Δ’ Τρίμηνο 2023 λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €6εκ ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής.

Oι ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της πράσινης μετάβασης σε συνδυασμό με την επιτυχή υλοποίηση αλλά και τις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές του επιχειρηματικού πλάνου της R Energy 1 Holding, οδήγησαν στην επίτευξη σημαντικής υπεραξίας, προσφέροντας την ευκαιρία στην Εταιρεία να καταγράψει σημαντική κερδοφορία από την ρευστοποίηση της συγκεκριμένης μειοψηφικής της συμμετοχής. Η Εταιρεία, παραμένοντας πιστή στη δέσμευση της για την τροφοδότηση της έξυπνης, σύγχρονης πόλης του Ελληνικού με πράσινη ενέργεια, επικεντρώνεται σε άλλες επενδύσεις στους τομείς της ανανεώσιμης ενέργειας και των καθαρών τεχνολογιών.