Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της LAMDA MALLS Α.Ε.

H LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η θυγατρική της εταιρεία LAMDA MALLS Α.Ε. (η «LAMDA MALLS») προχώρησε, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.12.2023, στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €25.300.000 με την έκδοση 25.300.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης. Κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του καταστατικού της LAMDA MALLS.

Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από την Εταιρεία με καταβολή μετρητών.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS ανέρχεται στο ποσό των €521.329.652, διαιρούμενο σε 521.329.652 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS με ποσοστό 95,67% ενώ η αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V. συμμετέχει με ποσοστό 4,33%.