Ανακοίνωση αναφορικά με επιχειρηματικές εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Πώληση κτιρίου γραφείων Cecil

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι την 22.12.2023 υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο με την εταιρεία ΚΟΝΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την πώληση του κτιρίου γραφείων Cecil (συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ.).

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €19,4εκ σε μετρητά. Η αξία του ακινήτου, βάσει της αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή την 30.06.2023, ανερχόταν σε περίπου €15,2εκ. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιανουάριο 2024 με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.

Ο Όμιλος LAMDA Development αναμένεται να αναγνωρίσει στο Α’ Τρίμηνο 2024 λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου €4εκ ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αποπληρωθεί ποσό €5,3εκ του δανείου της θυγατρικής εταιρείας LAMDA Prime Properties S.M.S.A. (η ονομαστική αξία του δανείου την 30.09.2023), μειώνοντας έτσι τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου. Συνεπώς, η συναλλαγή (α) ενισχύει την Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV), (β) αυξάνει τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και (γ) μειώνει τις ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου.

Η ως άνω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της υφιστάμενης στρατηγικής της Εταιρείας που στοχεύει στην επικέντρωση των δραστηριοτήτων στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τα Εμπορικά Κέντρα/Αναπτύξεις (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens, Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria) και τις Μαρίνες.