Ανακοίνωση Απόφασης Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Ανακοίνωση Απόφασης Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι με την από 21.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που ενέκρινε η από 10.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των €640εκ (συνολικά έσοδα €650εκ μείον έξοδα έκδοσης €10εκ) (η «Αύξηση»).

Με γνώμονα το γενικό εταιρικό συμφέρον για παροχή ευελιξίας στη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας, αποφασίστηκε:

Για ποσό €100εκ εκ των €166,65εκ της Αύξησης που, σύμφωνα με την εγκριθείσα χρήση των αντληθέντων της Αύξησης, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της από 02.05.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προοριζόταν για (i) την καταβολή της δεύτερης δόσης του Τιμήματος Αγοραπωλησίας Μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετόχων που αφορά στο σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της σχετικής Τροποποιητικής Σύμβασης (η «Δεύτερη Δόση») (όπως αυτά ορίζονται στο εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση), ή/και (ii) την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και (iii) την κάλυψη ομολογιακού δανείου έκδοσης θυγατρικών εταιρειών με σκοπό την κάλυψη ανειλημμένων υποχρεώσεων τους κατά τη διάρκεια του επόμενου χρονικού διαστήματος μέχρι το τέλος του έτους 2025, ή/και (iv) τη χρηματοδότηση των Εμπορικών Κέντρων/Αναπτύξεων εντός του Ακινήτου στο Ελληνικό μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας LAMDA ELLINIKON MALLS HOLDING S.M.S.A. που έχει ιδρυθεί για το σκοπό αυτό το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2025, να προστεθούν στις ήδη προβλεπόμενες κατά τα ανωτέρω χρήσεις, οι εξής νέες χρήσεις:

(v) αποπληρωμή υφιστάμενου ή μελλοντικού τραπεζικού δανεισμού (κεφάλαιο και τόκοι) της Εταιρείας, ή/και

(vi) καταβολή τόκων υφιστάμενων ή μελλοντικών ομολογιακών δανείων της Εταιρείας, ή/και

(vii) αποπληρωμή υφιστάμενου ή μελλοντικού ενδοομιλικού δανεισμού (κεφάλαιο και τόκοι) της Εταιρείας, ή/και

(viii) λοιπά έξοδα εξυπηρέτησης υφιστάμενου ή μελλοντικού τραπεζικού δανεισμού και εγγυητικών επιστολών.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα για τη χρήση των αντληθέντων στην ενότητα 4.1.2 (Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση, ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.