Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετοχών μετά την περίοδο υπαναχώρησης

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ότι μετά την περίοδο υπαναχώρησης των επενδυτών λόγω της δημοσίευσης Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ποσού €149.999.997,25 (εφεξής η «Αύξηση») με την έκδοση και διάθεση 35.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €4,25 ανά μετοχή, που αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.04.2014 (εφεξής η «Συνέλευση») και εξειδικεύτηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 18.06.2014, καλύφθηκε μέσω της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων και των δικαιωμάτων προεγγραφής κατά 1,1977 φορές με την καταβολή συνολικού ποσού €179.661.359,25.

Ειδικότερα, στην Αύξηση συμμετείχαν 940 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν πλήρως το δικαίωμα προτίμησης από την 27.06.2014 έως και την 11.07.2014 με την καταβολή συνολικού ποσού €148.923.264,00, που αντιστοιχεί σε 35.040.768 Νέες Μετοχές ήτοι ποσοστό αρχικής κάλυψης της Αύξησης 99,28%. Επίσης, συμμετείχαν 153 μέτοχοι, οι οποίοι άσκησαν δικαιώματα προεγγραφής με την καταβολή συνολικού ποσού €30.738.095,25, που αντιστοιχεί σε ζήτηση για 7.232.493 Νέες Μετοχές, με αποτέλεσμα τη συνολική υπερκάλυψη της Αύξησης κατά 1,1977 φορές. Ο κύριος μέτοχος Consolidated Lamda Holdings S.A. άσκησε πλήρως το δικαίωμα προτίμησης και συμμετείχε στην Αύξηση σύμφωνα με τις δηλώσεις του προς τη Συνέλευση. Επιπλέον, σημειώνεται ότι κατά την περίοδο υπαναχώρησης, ήτοι την περίοδο 16.07 – 17.07.2014, δεν υπήρξε υπαναχώρηση επενδυτή και, συνεπώς, δεν υφίσταται διαφοροποίηση των ως άνω αποτελεσμάτων κάλυψης της Αύξησης.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδρίασε στις 17.07.2014 με σκοπό την αναλογική κατανομή των ως άνω μετοχών που αιτήθηκαν οι ασκήσαντες δικαιώματα προεγγραφής, καθώς και την πιστοποίηση της Αύξησης.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.