Ανακοίνωση εκποίησης μετοχών

Σε συνέχεια της από 19.06.2006 ανακοίνωσης για την εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών, η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την απόφαση 3/387/19.6.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τροποποιεί την από 1/380/4.5.2006 προηγούμενη απόφαση, παρατείνεται έως τις 31.10.2006 η προθεσμία για την κατάθεση στην Εταιρεία των ενσώματων ονομαστικών μετοχών προς αποϋλοποίηση. Οι μετοχές που δεν θα έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση μέχρι τις 31.10.2006, θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της Εταιρείας. Ως προς τη διαδικασία της εκποίησης και τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος αυτής ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 19.6.2006 ανακοίνωση της Εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357262 και 210-3357158.