Ανακοίνωση Ετήσιου Δελτίου 2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι τo Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 5/204/14-11-2000 και 7/372/15-2-2006 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τίθεται από σήμερα Πέμπτη 8 Ιουνίου 2006, στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamdadev.com και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας, Λαοδικείας 16, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετοχών της Εταιρείας, τηλ. 210-7450600.