Ανακοίνωση Φορολογικού ελέγχου

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2006 έως 2008. Από τον έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι ποσού 276.261,93 ευρώ. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 δεν θα επιβαρυνθούν, καθώς η σχηματισθείσα για το σκοπό αυτό πρόβλεψη των χρήσεων 2006 έως 2008, ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00 ευρώ.