ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Μ.Κ. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων

 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 27.11.2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 02.12.2019 - 16.12.2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 02.12.2019 - 11.12.2019

Σύμβουλοι Έκδοσης: «Τράπεζα EurobankErgasiasA.E.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι: «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «Axia Ventures Group Ltd»

Η εταιρία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «LAMDA» ή η «Εταιρία») γνωστοποιεί προς τους μετόχους της τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 10.10.2019 (η «ΕΓΣ της 10.10.2019») αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

• την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.100, και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρίας (η «Αύξηση» ή η «ΑΜΚ»). Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης, όπως αυτή οριστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας.

• την εισαγωγή των νέων μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Στη συνέχεια, κατ’ εξουσιοδότηση της ΕΓΣ της 10.10.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στη συνεδρίαση της 21.11.2019, όρισε, μεταξύ άλλων, την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €6,70 ανά Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).

Η Τιμή Διάθεσης δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓΣ της 10.10.2019.

Με βάση την Τιμή Διάθεσης, οριστικοποιήθηκε ο αριθμός των νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 έκαστη που θα εκδοθούν σε 97.014.940 (οι «Νέες Μετοχές») και το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε €29.104.482,00. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις της ΕΓΣ της 10.10.2019 (βλ. σχετικά ακολούθως «Δικαίωμα Προτίμησης»), θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €53.021.014,50 διαιρούμενο σε έως 176.736.715 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε έως €650.000.098. Η διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους €620.895.616,00 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 12.11.2019 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1968502, η υπ’ αριθ. πρωτ. 115885/12.11.2019 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Δ/νση Εταιριών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΓΣ της 10.10.2019.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 27.11.2019 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονοματικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαίωμα προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση έχουν (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι, κατ’ άρθρο 5.2 παρ.1 του Κανονισμού του Χ.Α., θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») την 28.11.2019 και εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,216918965991410 Νέες Μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 02.12.2019 έως και την 16.12.2019.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης, μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού του Χ.Α. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 11.12.2019.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, μέσω των καταστημάτων της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους), καθώς και μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών των μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ ή θεματοφυλακή τραπέζης).

Πιο ειδικά για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν να εγγραφούν µέσω των καταστημάτων της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα προσκομίζουν τη Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν στον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ.

Επιπρόσθετα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, καθώς και την Εκτύπωση Στοιχείων Μερίδας & Λογαριασμού στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: i) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. ii) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. iii) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρισθούν οι μετοχές τους. Τέλος θα πρέπει να καταβάλουν τοις μετρητοίς, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών (€6,70 ανά μετοχή) που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης κατά την εξάσκησή τους οδηγούν σε δεκαδικό αριθμό Νέων Μετοχών, ο οποίος θα στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως μικρότερο ακέραιο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι κάτοχος 100 υφιστάμενων μετοχών δικαιούται να εγγραφεί για 121 Νέες Μετοχές (συγκεκριμένα 121,6918966 Νέες Μετοχές που στρογγυλοποιούνται σε 121 Νέες Μετοχές), καταβάλλοντας το ποσό των €810,70.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής για Νέες Μετοχές από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησής τους (δηλαδή έως και την 16.12.2019) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που θα ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης δεν θα επιβαρυνθούν με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για την ως άνω αγορά, καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Η κοινοποίηση στους έχοντες ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης του ποσού που τους αναλογεί στην κατανομή γίνεται με την πίστωση των μερίδων τους στο Σ.Α.Τ. Οι πιστώσεις αυτές γίνονται συγχρόνως για όλους τους επενδυτές και από την επομένη εργάσιμη ημέρα αρχίζει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών.

Δικαίωμα προεγγραφής

Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), παρέχεται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα i) και ii) δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση στην Τιμή Διάθεσης, αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που δεν δύναται να ξεπερνά το 100% του αριθμού των Νέων Μετοχών που προκύπτουναπό την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, και μόνον εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται, ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, µε την υποβολή έγγραφης δήλωσης (i) στα καταστήματα της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή (ii) στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη καταβολή σε μετρητά του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές, για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, είναι η ύπαρξη καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιαθέτων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους δικαιούχους επενδυτές, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιαθέτων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών για τις οποίες θα έχει ασκηθεί το Δικαίωμα Προεγγραφής και μέχρι την πλήρη εξάντληση των Αδιάθετων Μετοχών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους.

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή τη ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ή η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Οι δικαιούχοι επενδυτές που θα επιλέξουν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα διαπραγματεύεται σε αγορά.

Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών θα αποδεσμεύονται και θα επιστρέφονται άτοκα υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Ιδιωτική Τοποθέτηση

Εφόσον μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υπάρχουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν, σε κάθε περίπτωση σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης η οποία θα περιλαμβάνει τόσο την εκδήλωση ενδιαφέροντος επενδυτών για Αδιάθετες Μετοχές προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω διαδικασίας που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και AXIA Ventures Group Ltd όσο και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές από στελέχη της Εταιρίας ή/και θυγατρικών αυτής (εφεξής «τα Στελέχη») απευθείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»).

Ειδικά όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, αυτές είναι οι ακόλουθες: όσον αφορά στους ειδικούς επενδυτές, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό 1129/2017 άρθρο 2(ε), δεν υφίσταται όριο ελάχιστης συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4(α) του ίδιου Κανονισμού. Όσον αφορά στους λοιπούς μη ειδικούς επενδυτές το όριο ελάχιστης συμμετοχής είναι η κατ’ ελάχιστον απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών αξίας τουλάχιστον €100.000, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017. Σε περίπτωση μη πλήρους διάθεσης των Αδιαθέτων Μετοχών, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις τυχόν Αδιάθετες Μετοχές.

Οι ανωτέρω επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους οφείλουν να εκφράσουν εγγράφως το ανέκκλητο ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σχετική ενυπόγραφη επιστολή απευθυνόμενη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Οι επενδυτές, στην επιστολή την οποία θα απευθύνουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, θα αναγράφουν, μεταξύ άλλων, ολογράφως τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών και το ποσό που επιθυμούν να επενδύσουν, ονοματεπώνυμο/επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail), καθώς και εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. (που περιλαμβάνει αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους).

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν. 4548/ 2018 και τις αποφάσεις της Συνέλευσης, το αν και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί η ζήτηση του κάθε επενδυτή, όπως αυτή θα έχει εκδηλωθεί στην ως άνω περιγραφείσα διαδικασία, έγκειται στη διακριτική και απόλυτη ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Κατά τούτο, δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής κατανομής Αδιάθετων Μετοχών, βάσει της ζήτησης, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος της ίδιας εργάσιμης ημέρας, ήτοι στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

Αμέσως μετά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα οριστικοποιήσει την κατανομή των Αδιάθετων Μετοχών από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, αφού προηγουμένως και κατά προτεραιότητα λάβει υπόψη του προς ικανοποίηση τυχόν εγγραφές για Αδιάθετες Μετοχές που θα έχουν γίνει απευθείας προς την Εταιρία κατά πρώτον από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέχρι πλήρη ικανοποίηση της εγγραφής του για Αδιάθετες Μετοχές, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνυπολογιζόμενης της εγγραφής για Νέες Μετοχές που θα έχει κάνει στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, το 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (όπως αυτό θα έχει προκύψει μετά την πλήρη κάλυψη της Αύξησης) και εν δευτέροις από τα λοιπά Στελέχη, στα οποία η Εταιρία θα έχει χορηγήσει άτοκο δάνειο (εξαιρουμένου του Διευθύνοντος Συμβούλου), εφόσον αποφασίσουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να συμμετάσχουν μέσω της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές στην Αύξηση απευθείας στην Εταιρία, και μέχρι πλήρη ικανοποίηση αυτών των εγγραφών. Στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η Consolidated Lamda Holdings S.A. θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για την κάλυψη τυχόν Αδιάθετων Μετοχών.

Τόσο η κατανομή Αδιάθετων Μετοχών από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αδιάθετες Μετοχές που θα οργανωθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους όσο και η κατανομή Αδιάθετων Μετοχών από εγγραφές που θα έχουν γίνει απευθείας προς την Εταιρία σύμφωνα με τα ανωτέρω θα γίνει κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η εταιρία Consolidated Lamda Holdings S.A. έχει δεσμευθεί να καλύψει εκείνη όλες τις τυχόν εναπομείνασες Αδιάθετες Μετοχές.

Οι συμμετέχοντες στην ιδιωτική τοποθέτηση θα ενημερωθούν να καταθέσουν εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό λογαριασμό της Αύξησης, το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν.

Δυνατότητα μερικής κάλυψης

Σε περίπτωση που μετά τα παραπάνω προκύψουν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018.

Οι Nέες Mετοχές θα έχουν άϋλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσεως 2019, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017 οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον εκδότη. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης αναφέρεται στο συμπλήρωμα.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.11.2019,   θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

•            της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus

•            της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

•            της Εταιρίας https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/Έγγραφα-Αύξησης-Μετοχικού-Κεφαλαίου

•            της «Τράπεζα EurobankErgasias Α.Ε. https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika-deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae

•            της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» www.piraeusbankgroup.com/lamdadev

•            της «AXIA Ventures Group Ltd.» http://www.axiavg.gr/prospectus/

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, καθώς και στα γραφεία των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank ErgasiasA.E, Φιλελλήνων 10, 10557 Αθήνα και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα και του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου AXIA Ventures Group Ltd, υποκατάστημα Αθήνας, Βασιλίσσης Σοφίας 4, 10674, Αθήνα.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Nέων Mετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την ολοκλήρωση της Aύξησης, θα αποφασιστεί από την Εταιρία και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 7450600) ή στη Διεύθυνση Investor Information Services της «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (τηλ. 210 3522400).

Μαρούσι, 25.11.2019

LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων