Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

Η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει την απόκτηση ποσοστού 66% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ECE-LAMDA HELLAS S.A., διαχειρίστριας εταιρείας των εμπορικών κέντρων THE MALL ATHENS και GOLDEN HALL. Δεδομένου ότι η Εταιρεία κατείχε ήδη το 34% του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας, η Εταιρεία καθίσταται πλέον μέτοχος του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία εφεξής μετονομάζεται σε «Malls Management Services A.Ε.». Με την ολοκλήρωση της ως άνω συναλλαγής, η Εταιρεία αποκτά πλήρη έλεγχο της διαχείρισης των εμπορικών της κέντρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης, καθώς και για σκοπούς εξοικονόμησης κόστους.