Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
-

H LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοινώνει ότι στις 17-2-2016 ολοκληρώθηκε η απόκτηση της κυριότητας του 80% εξ αδιαιρέτου επί 86 οριζοντίων ιδιοκτησιών του κτιρίου γραφείων Kronos Business Center στο Μαρούσι, από την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία LAMDA Estate Development S.A. κατόπιν άσκησης δικαιώματος εξαγοράς κατά τη λήξη σχετικής χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Hellas Capital Leasing S.A.

Η υπολειμματική αξία που καταβλήθηκε κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης των εν λόγω οριζοντίων ιδιοκτησιών ανήλθε στο ποσό €3,872 εκατ., σε εκτέλεση όρου της ως άνω σύμβασης χρηματοδοτικής σύμβασης.

Να σημειωθεί ότι η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς, που πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν επηρεάζει τη συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθώς η εύλογη αξία του συγκεκριμένου ακινήτου συμπεριλαμβανόταν ήδη σε αυτό.