Ανακοίνωση για Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρεία»)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Νόμου 3556/2007, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων προτίθεται να τροποποιήσει ως ακολούθως τα άρθρα 10, 15, 19 και 23 του ισχύοντος Καταστατικού της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 26.08.2014 Σύμβαση Μετόχων μεταξύ (α) της Consolidated Lamda Holdings S.A., (β) των επενδυτικών κεφαλαίων GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l., GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l., GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l. και GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l. (εφεξής οι «Μέτοχοι GSO») και (γ) της Εταιρείας, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00’ στην έδρα της, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 37Α, στο Μαρούσι Αττικής.

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφικής προστασίας που παρέχονται στους Μετόχους GSO σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των όρων της Σύμβασης Μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 10, 15, 19 και 23 του από ισχύοντος Καταστατικού ως εξής:

1. Το άρθρο 10 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι. Τα Μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο -για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών.

1α. Προ Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται επί σκοπώ εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διαχειριστής των Μετόχων GSO (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου), ενεργώντας για λογαριασμό των Μετόχων GSO (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου) δύναται να διορίζει για όσο διάστημα οι Μέτοχοι GSO κατέχουν αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 18§§3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920. Το μέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Διαχειριστή των Μετόχων GSO και να αντικαθίσταται από άλλο μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που, και για όσο διάστημα, οι Μέτοχοι GSO πάψουν να κατέχουν αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το ανωτέρω διορισθέν πρόσωπο θα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1β. Το δικαίωμα διορισμού της προηγούμενης παραγράφου φέρει και όποιος μέτοχος μόνος ή με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις αυτού κατέχει αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας υπό τον όρο ότι μετά από την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, προ της οποίας ασκείται το δικαίωμα διορισμού, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό μελών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

3. Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις Συμβούλων, αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά Μέλη από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους.

4. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων Μελών δεν είναι εφικτή είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά Μέλη είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να εκλέξει συμβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντων, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα Μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

4α.. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν υπάρχει αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β του παρόντος άρθρου. Για την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου αποφασίζουν αποκλειστικώς οι μέτοχοι που διόρισαν τον ελλείποντα σύμβουλο σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή/και 1β του παρόντος.

4β. Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου να ασκήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ’ αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου.

5. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου προς εκλογή οριστικών συμβούλων στη θέση των σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εκλεγέντων συμβούλων δεν ισχύει αναφορικά με τους συμβούλους που έχουν διοριστεί από τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης που αυτοί φέρουν κατά τις παραγράφους 4α και 4β του παρόντος άρθρου.

6. Η εκλογή των Συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων Συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων Συμβούλων. Ο σύμφωνα με την παράγραφο 4α και 4β του παρόντος άρθρου διορισμός συμβούλου σε αντικατάσταση του ελλείποντος που είχε διοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου είναι πάντοτε υποχρεωτικός.

7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β του παρόντος άρθρου να ασκήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ’ αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 4α και 4β του παρόντος άρθρου.

8. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή προ της Γενικής Συνελεύσεως οι μέτοχοι που ορίζονται στις παραγράφους 1α και 1β του παρόντος άρθρου ασκούν κανονικώς το υπό τις εν λόγω παραγράφους δικαίωμά τους.

9. Ως «Μέτοχοι GSO» νοούνται τα εξής νομικά πρόσωπα:

GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l.

GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.a r.l.

GSO Credit A (Luxembourg) Partners S.a r.l.

GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l.

GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l.

GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l.

GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l.

ή/και οι με τα πρόσωπα αυτά Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις που από καιρού εις καιρόν εμφανίζονται ως νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών της Εταιρείας,. Ως «Συνδεδεμένη Επιχείρηση» σε σχέση με ένα πρόσωπο, που τυγχάνει μέτοχος της Εταιρείας (εφεξής: ο «Μέτοχος»), νοείται διαζευκτικώς ή/και αθροιστικώς:

i) Στην περίπτωση που ο Μέτοχος είναι Επενδυτικό Κεφάλαιο, κάθε Επενδυτικό Κεφάλαιο στο οποίο: (α) ο Μέτοχος, ή μία επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου, ή οποιοσδήποτε (άμεσος ή έμμεσος) μέτοχος του Μετόχου, ή (β) ο γενικός εταίρος (general partner), διαχειριστής ή Σύμβουλος του Μετόχου (ή μιας επιχείρησης του ομίλου του Μετόχου, ή οποιουδήποτε (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου), είναι ο γενικός εταίρος (general partner), διαχειριστής ή/και Σύμβουλος.

ii) Κάθε επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου ή κάθε επιχείρηση του ομίλου ενός (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου ? ή κάθε επιχείρηση του ομίλου οποιουδήποτε μετόχου του γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή συμβούλου του Μετόχου ? ή κάθε επιχείρηση του ομίλου του γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή/και συμβούλου του Μετόχου ? ή κάθε επιχείρηση του ομίλου του γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή συμβούλου ενός (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου.

iii) Κάθε γενικός εταίρος (general partner) ή διαχειριστής ή/και Σύμβουλος του Μετόχου ? κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου στον Μέτοχο ή σε οποιονδήποτε (άμεσο ή έμμεσο) μέτοχο του Μετόχου ? κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου ή σε μέτοχο μιας τέτοιας επιχείρησης ? κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου σε οποιοδήποτε Επενδυτικό Κεφάλαιο αναφέρεται υπό (i) της παρούσας παραγράφου ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομίλου αναφέρεται υπό (ii) της παρούσας παραγράφου.

iv) Στην περίπτωση που ο Μέτοχος είναι ανώνυμη εταιρεία, κάθε θυγατρική ή μητρική επιχείρηση αυτής και κάθε θυγατρική επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης του Μετόχου από καιρού εις καιρόν.

10. Ως «Επενδυτικό Κεφάλαιο» νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαβμανομένων των επενδυτικών τμημάτων αυτών, που αντλεί κεφάλαια από έναν αριθμό επενδυτών, με τον σκοπό να επενδύσει τα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με μια συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική επ’ ωφελεία των επενδυτών αυτών. Οι όροι «επιχείρηση», «όμιλος», «μέτοχος», «γενικός εταίρος», «σύμβουλος», «διαχειριστής», «θυγατρική» και «μητρική» που χρησιμοποιούνται στην παρούσα παράγραφο έχουν το νόημα που τους αποδίδει το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα σύστασης του αντίστοιχου νομικού προσώπου.

11. Ως «Σύμβουλος» νοείται κάθε πρόσωπο που έχει από καιρού εις καιρόν διοριστεί ή συμβληθεί ως διαχειριστής ή/και σύμβουλος (adviser) ενός Επενδυτικού Κεφαλαίου σύμφωνα με μια σύμβαση διαχείρισης επενδύσεων ή άλλη παρόμοια συμφωνία.

12. Ως «Διαχειριστής των Μετόχων GSO» νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «GSO Capital Partners LP», που εδρεύει στον αριθμό 345 της οδού Park Avenue στη πόλη της Νέας Υόρκης της πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

13. Ως «Σχετικό Μετοχικό Κεφάλαιο» νοείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται από καιρού εις καιρόν, εξαιρουμένων των μετοχών οι οποίες εκδίδονται βάσει του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της 23.06.2006 και τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση της 20.05.2010 και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίνεται βάσει του Αρ. 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920 και ισχύει από καιρού εις καιρόν.

14. Με το ρήμα «κατέχω», όταν αυτό προσδιορίζει κατοχή μετοχών, νοείται τόσο η άμεση όσο και η δια πληρεξουσίου/εντολοδόχου κατοχή μετοχών.

2. Το άρθρο 15 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 15

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Γραμματέα αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο, μη Μέλος του, για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Το άρθρο 19 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 19

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες.

2. Για Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου για τα ζητήματα σύγκλησης, απαρτίας, πλειοψηφίας λήψης αποφάσεων και αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και για το δικαίωμα συμμετοχής και ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση την έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες που είναι μετατρέψιμες σε μετοχές ή παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη.

2α. Κάθε ουσιώδης μεταβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας

(που έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή της από τον τομέα της ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας ως κύριας δραστηριότητας), κάθε τροποποίηση του άρθρου 2 του παρόντος καταστατικού καθώς και η παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας ή συμφωνία της Εταιρείας με την οποία αναλαμβάνεται δέσμευση για την προαναφερόμενη μεταβολή δραστηριότητας ή για τροποποίηση του άρθρου 2 ή για την προαναφερόμενη παύση θεωρείται σε κάθε περίπτωση ζήτημα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνει εγκύρως απόφαση σχετικά με το ζήτημα αυτό όταν δεν αντιτίθενται στην απόφαση αυτή μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού).

Ως «Όμιλος» νοείται η Εταιρεία και κάθε μια από τις από καιρού εις καιρόν άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές της εταιρείες.

3. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης και να είναι δυνατή η μετάδοση της Συνέλευσης ή η αμφίδρομη επικοινωνία, είναι δυνατόν οι μέτοχοι της Εταιρείας να μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς δηλαδή τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση της Συνέλευσης ή αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω
προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα.

4. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι υφίσταται η προηγούμενη προσαρμογή της υλικοτεχνικής υποδομής της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η ταυτότητα του μετόχου και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας θα μπορούν να συμμετέχουν εξ αποστάσεως στη ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων είτε με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι’ αλληλογραφίας. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία θα διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι αρμόδιο να διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να είναι τεχνικά δυνατή και ασφαλής η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων.

5. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο θα περιλαμβάνει στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πληροφορίες για τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι τεχνικές προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα ή της εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία των Γενικών Συνελεύσεων, θα κάνει σχετική μνεία στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τέλος, το άρθρο 23 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 23

1. Αναφορικά με τα ζητήματα και τα δικαιώματα μειοψηφίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των Μετόχων GSO, εφόσον αυτοί κατέχουν κατά το χρόνο αυτό αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία (αίτηση) υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας του άρθρου 39 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση: (α) μη εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με το οποιοδήποτε γεγονός ή εξέλιξη, το οποίο συμβαίνει εντός της Εταιρείας ή του οποίου η Εταιρεία λαμβάνει γνώση και το οποίο θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει ουσιώδη μεταβολή στις υποθέσεις του Ομίλου ή την παύση της λειτουργίας ουσιωδών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, ότι θα οδηγήσει στην έξοδο των τίτλων που εκδίδει η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αξιών ή/και τον μετασχηματισμό της Εταιρείας σε μια μη εισηγμένη εταιρεία, ή ότι θα προκαλέσει αδυναμία της Εταιρείας να ανταποκριθεί στις ουσιώδεις υποχρεώσεις της που συνέχονται με την απόκτηση από τους Μετόχους GSO του 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας της 02.07.2014, και (β) ουσιώδεις λεπτομέρειες κάθε επίσημης γραπτής προσφοράς ή προσέγγισης από τρίτο μέρος (της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε επισήμως γνώση) που θα μπορούσε ευλόγως να θεωρηθεί ότι θα οδηγήσει σε πώληση ή διάθεση ή σειρά πωλήσεων ή διαθέσεων από τον μέτοχο Consolidated Lamda Holdings S.A. (ή/και από πρόσωπα που συνιστούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τον μέτοχο αυτό) τίτλων (συμπεριλαμβανομένων μετοχών, προνομιούχων μετοχών, οποιουδήποτε είδους τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές, καθώς και δικαιωμάτων απόκτησης ή μετατροπής σε μετοχές ή/και δανείου από μέτοχο) που υπερβαίνουν αθροιστικώς ποσοστό 5% των τίτλων που έχουν εκδοθεί από καιρού εις καιρόν από την Εταιρεία ή από τυχόν μητρική της Εταιρείας με ουσιωδώς παρόμοια δομή μετοχικού κεφαλαίου προς αυτήν της Εταιρείας, προς οποιονδήποτε τρίτο που δεν συνιστά συνδεδεμένη επιχείρηση με τον μέτοχο αυτό (ή που δεν συνιστά μέτοχο, εταίρο, εκπρόσωπο ή εντολοδόχο αυτής της συνδεδεμένης επιχείρησης συσταθέντα σε οποιαδήποτε έννομη τάξη άμεσα ή έμμεσα με σκοπό να κατέχει αυτούς τους τίτλους για λογαριασμό αυτής ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης) και η οποία διάθεση ή σειρά διαθέσεων θα έχει ολοκληρωθεί με μεταβίβαση της κυριότητας και λήψη της αντιπαροχής εντός του δωδεκαμήνου που άρχεται την 03.07.2014 ή εντός οποιουδήποτε δωδεκαμήνου που ακολουθεί, εκτός αν πρόκειται για καλόπιστη διάθεση που γίνεται με τήρηση των όρων ίσων αποστάσεων από κάτοχο τίτλων της Εταιρείας ο οποίος κατέχει τους εν λόγω τίτλους αποκλειστικά ως (εμπράγματη) ασφάλεια για οποιοδήποτε δάνειο, πίστωση, ενοχή ή υποχρέωση συσταθείσα προσηκόντως τηρουμένων των όρων ίσων αποστάσεων.