Ανακοίνωση για την απόκτηση της LOV

LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με την IRERE PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBOURG», πρώην με την επωνυμία «HSBC PROPERTY INVESTMENTS LUXEMBURG S.A.R.L» (εφεξής η «IRERE»), για τη μεταβίβαση από την IRERE και αγορά από την Εταιρεία 4.402.368 μετοχών εκδόσεως της εταιρεία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής η «LOV»), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV.

Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και εφόσον συμφωνηθεί η επέκταση της δανειακής σύμβασης της LOV για τουλάχιστον τρία επιπλέον έτη.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Εταιρεία θα κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV, στην οποία ανήκει το Εμπορικό Κέντρο «TheMallAthens». Σημειώνεται, ότι η συνολική αξία αποτίμησης του «TheMallAthens» διαμορφώνεται σε €381,2 εκ.