Ανακοίνωση για την άσκηση χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.06.2006 προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν.2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε με βάση την από 20.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ανακοινώνει ότι από 03.12.2012 έως 14.12.2012 καλούνται:

α. 13 δικαιούχοι, στους οποίους χορηγήθηκαν μη μεταβιβάσιμα πιστοποιητικά προαίρεσης με βάση την από 07.06.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ασκήσουν δικαιώματα για την αγορά έως 138.490 μετοχών της Εταιρείας ολικά ή μερικά, με τιμή διάθεσης 7,50 ευρώ ανά μετοχή (αρχικό έτος άσκησης Δεκέμβριος 2009, συνολικά δικαιώματα που διατέθηκαν 138.490, υπολειπόμενα δικαιώματα προς άσκηση 138.490).

β. 22 δικαιούχοι, στους οποίους χορηγήθηκαν μη μεταβιβάσιμα πιστοποιητικά προαίρεσης με βάση την από 17.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ασκήσουν δικαιώματα για την αγορά έως 278.700 μετοχών της Εταιρείας ολικά ή μερικά, με τιμή διάθεσης 2,50 ευρώ ανά μετοχή (αρχικό έτος άσκησης Δεκέμβριος 2010, συνολικά δικαιώματα που διατέθηκαν 505.750, υπολειπόμενα δικαιώματα προς άσκηση 278.700).

γ. 28 δικαιούχοι, στους οποίους χορηγήθηκαν μη μεταβιβάσιμα πιστοποιητικά προαίρεσης με βάση την από 28.12.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ασκήσουν δικαιώματα για την αγορά έως 170.196 μετοχών της Εταιρείας ολικά ή μερικά, με τιμή διάθεσης 4,50 ευρώ ανά μετοχή (αρχικό έτος άσκησης Δεκέμβριος 2011, συνολικά δικαιώματα που διατέθηκαν 170.196, υπολειπόμενα δικαιώματα προς άσκηση 170.196).

δ. 28 δικαιούχοι, στους οποίους χορηγήθηκαν μη μεταβιβάσιμα πιστοποιητικά προαίρεσης με βάση την από 27.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ασκήσουν δικαιώματα για την αγορά έως 173.250 μετοχών της Εταιρείας ολικά ή μερικά, με τιμή διάθεσης 2,30 ευρώ ανά μετοχή (αρχικό έτος άσκησης Δεκέμβριος 2012).

1. Η άσκηση των δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ολικά ή μερικά μετά την παρέλευση τριετίας από το τέλος της χρήσης, στην οποία αυτά αφορούν, και για τις τρεις επόμενες χρήσεις. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τα δικαιώματα, που δεν έχουν ασκηθεί παραγράφονται. Η τιμή διάθεσης ανέρχεται στο μέσο όρο της τιμής της μετοχής για τους δύο προηγούμενους ημερολογιακούς μήνες της ημερομηνίας έκδοσης των πιστοποιητικών, μειωμένη κατά ποσοστό που θα κυμαίνεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από 35% μέχρι 55%.

2. Ανάλογα με τον αριθμό των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που θα ασκηθούν και την εμπρόθεσμη καταβολή από τους δικαιούχους της αξίας των ασκούμενων δικαιωμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συνεδριάσει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων και θα προβεί με απόφασή του στην πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 13 του Ν.2190/1920 και στην έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που θα αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

3. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σήμερα, ανέρχεται στο ποσό των 13.277.100 ευρώ και διαιρείται σε 44.257.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

4. Λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών με βάση την από 23.06.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, όπως τροποποιήθηκε με βάση την από 20.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και εξειδικεύτηκε περαιτέρω με τους επιμέρους όρους της από 01.11.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.lamda-development.net.