Ανακοίνωση LAMDA Development - Ορθή διατύπωση

Ανακοίνωση LAMDA Development S.A. – Ορθή διατύπωση

Ανακοινώνεται από την εταιρεία LAMDA Development S.A., ότι οι Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Εξαμήνου, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον τύπο στις 26/08/2005 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας την ίδια ημέρα, είχαν εκ παραδρομής τον τίτλο «Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Α΄ Εξαμήνου 2005». Ο ορθός τίτλος σύμφωνα με την Απόφαση 17/336/21.4.2005 (ΦΕΚ Β΄ 614/10.5.2005) είναι Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2005.