Ανακοίνωση Μερικής Αλλαγής Χρήσης Αντληθέντων κεφαλαίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και την παράγραφο 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά την 23η Μαΐου 2018, αποφάσισε την εκ νέου (κατόπιν των αντίστοιχων αποφάσεών του της 22ας Μαΐου 2015, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 16.06.2015 και της 24ης Μαΐου 2016, που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 15.06.2016) μερική αλλαγή χρήσης κεφαλαίων, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε με την από 29 Απριλίου 2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, τα οποία ανήλθαν στο καθαρό ποσό των Ευρώ 146,1 εκ. (συνολικά έσοδα Ευρώ 150 εκ., μείον έξοδα έκδοσης Ευρώ 3,9 εκ.).

Ειδικότερα , το Διοικητικό Συμβούλιο της 23ης.05.2018, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του εταιρικού συμφέροντος με στόχο την απομείωση του εταιρικού δανεισμού αποφάσισε: την προσθήκη νέας πέμπτης (ε) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων με την ονομασία «Αποπληρωμή ομολογιακών δανείων», με συνολικό ύψος δαπάνης έως Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες (€25.699.000) και ισόποση αθροιστικά απομείωση της (α) και (δ) κατηγορίας σκοπούμενων χρήσεων αντληθέντων κεφαλαίων.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις της ενότητας 4.2 (Χρήση των Αντληθέντων Κεφαλαίων) του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου, χωρίς περαιτέρω τροποποίηση.
Η παρούσα απόφαση τελεί υπό την έγκριση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.