Ανακοίνωση Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.3556/2007 και κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που της υποβλήθηκαν στις 9.7.2014, τα ακόλουθα:

Τρεις (3) νομικές οντότητες / funds, που ελέγχονται από την TPG-Axon Management L.P., απέκτησαν στις 19 Ιουνίου 2014 συνολικά 3.497.599 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 7,88% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Απώτατο ελέγχον πρόσωπο της TPG-Axon Management L.P. είναι ο κ. Dinakar Singh.