Ανακοίνωση πώλησης ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

H LAMDA Development S.A. σε υλοποίηση της από 11/10/2010 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου γνωστοποιεί ότι προτίθεται, εντός του χρονικού διαστήματος από 12/10/2010 έως 22/10/2010, να προβεί σε πώληση, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 282.249 ιδίων μετοχών της, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,64% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, με κατώτερη τιμή πώλησης ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας, δηλαδή 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Η πώληση των εν λόγω μετοχών θα πραγματοποιηθεί διότι επίκειται η συμπλήρωση τριετίας από την ημερομηνία απόκτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 και επ. του Κ.Ν.2190/20, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του δυνάμει του Ν.3604/2007.