Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που της υποβλήθηκαν, ότι στις 5 Ιουνίου 2015:

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 4.638.736 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 15.957.251,84 και σε πώληση 10.185 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 39.413,91

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Aiquille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 941.325 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 3.238.158,00 και σε πώληση 1.983 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 7.673,81

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 327.360 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 1.126.118,40 και σε πώληση 1.137 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 4.399,96

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Oasis Credit (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 209.732 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 721.478,08 και σε πώληση 1.180 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 4.566,36

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 176.041 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 605.581,04 και σε πώληση 905 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 3.502,17

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Coastline Credit (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 81.313 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 279.716,72 και σε πώληση 369 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 1.427,96.

Τα ως άνω νομικά πρόσωπα είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, νομικά πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τον κ. Akshay Shah του Ashok, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του παρατηρητή εκ μέρους των Επενδυτικών Κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P..