Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι την 20.12.2023 διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων προς 31 στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου LAMDA Development (οι «Δικαιούχοι), συνολικά 602.785 ίδιες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Η συνολική αξία των ως άνω μετοχών ανήλθε σε περίπου €4,1εκ, βάσει της τιμής κλεισίματος €6,765 της μετοχής της Εταιρείας την 20.12.2023. Οι μετοχές αυτές μεταβιβάστηκαν λόγω άσκησης του δικαιώματος των Δικαιούχων να λάβουν μέρος ή το σύνολο του επιμίσθιου «Annual Bonus» για την οικονομική χρήση του 2022 σε μετοχές αντί μετρητών, λόγω επίτευξης στόχων, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Από το σύνολο των 31 Δικαιούχων, οι παρακάτω 12 Δικαιούχοι (που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) εμπίπτουν κατά την ανωτέρω ημερομηνία στο άρθρο 19, παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014:

 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
 • ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 • ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 • ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 • ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 • ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΛΥΔΙΑ
 • ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 • ΠΑΪΖΗ ΜΕΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
 • ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΤΟΥΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • SAAB MARLON

και έχουν ήδη προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις.

Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Performance Shares Plan), θεσπίστηκε με βάση τις από 07.02.2023 και 31.05.2023 εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 21.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν.4548/2018 και προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης μετοχών αντί καταβολής τμήματος ή του συνόλου του επιμίσθιου σε μετρητά (το «Annual Bonus») από το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Νόμου 4308/2014 λόγω επίτευξης στόχων ή επέλευσης γεγονότος.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατείχε την 20.12.2023 συνολικά 3.041.842 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,72% του συνόλου των μετοχών της.