Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που της υποβλήθηκαν, ότι στις 15 Ιουνίου 2015:

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 17.381 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 67.785,90

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Aiquille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 3.603 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 14.051,70

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 1.217 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 4.746,30

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Oasis Credit (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 769 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 2.999,10

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 655 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 2.554,50

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Coastline Credit (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 302 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 1.177,80

- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Credit A (Luxembourg) S.a r.l. προχώρησε σε αγορά 1.073 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 4.184,70

Τα ως άνω νομικά πρόσωπα είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, νομικά πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τον κ. Akshay Shah του Ashok, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του παρατηρητή εκ μέρους των Επενδυτικών Κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P..