Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι o κ. Δανηλάτος Ζήσιμος, Διευθυντής Ανάπτυξης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ως ακολούθως:

- Στις 23 Αυγούστου 2016 πώλησε 635 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 2.857,50 ευρώ.
- Στις 24 Αυγούστου 2016 πώλησε 30 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 135,00 ευρώ.
- Στις 25 Αυγούστου 2016 πώλησε 546 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 2.430,30 ευρώ.