Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι o κ. Δανηλάτος Ζήσιμος, Διευθυντής Ανάπτυξης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) προέβη στις 5.8.2015, σε πώληση 2.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 10.075,00 ευρώ.