Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που της υποβλήθηκαν, ότι στις 24 Ιουνίου 2016:
- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à.r.l, προχώρησε σε πώληση 300.000 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 1.275.000,00
- το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία GSO Aiquille des Grant Montets (Luxembourg) S.à.r.l προχώρησε σε αγορά 6.332 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 25.269,30
Τα ως άνω νομικά πρόσωπα είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005, νομικά πρόσωπα που έχουν στενό δεσμό με τον κ. Akshay Shah του Ashok, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την ιδιότητα του παρατηρητή εκ μέρους των Επενδυτικών Κεφαλαίων, που διαχειρίζεται η GSO Capital Partners L.P..